Zpracování osobních údajů

CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. provozuje Nebankovní registr klientských informací (NRKI), kde dochází ke zpracování osobních údajů klientů nebankovních věřitelů, kam patří především nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů s licencí České národní banky, včetně leasingových společností. Tyto osobní údaje jsou poskytovány do NRKI nebankovními věřiteli a CNCB je jako správce zpracovává v NRKI v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále „GDPR“). GDPR ukládá správcům i zpracovatelům řadu povinností při zpracování osobních údajů, včetně povinnosti zabezpečit naplňování práv subjektů údajů. Podrobněji se lze s právy a povinnostmi správců, zpracovatelů i subjektů údajů podle GDPR seznámit v Základní příručce k Obecnému nařízení. Prvořadým právem subjektů údajů (klientů nebankovních věřitelů) je právo na informace o zpracování osobních údajů a jejich ochraně, které naleznete spolu se seznamem nebankovních věřitelů – uživatelů NRKI v Informačním memorandu CNCB.

Subjekty údajů mají podle GDPR v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů následující práva:

  • Především máte právo získat informace, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje a pokud ano, pak informace o tom, jaké údaje o Vás zpracovává ve formě Kopie zpracovávaných osobních údajů. Tuto Kopii obdržíte na žádost ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti.
  • Vaším důležitým právem, a i zájmem nebankovních věřitelů a CNCB, je aktuálnost zpracovávaných osobních údajů. Proto máte právo při zjištění nesrovnalostí požádat o opravu zpracovávaných osobních údajů a s ní spojené právo na omezené zpracování nesprávných či neaktuálních údajů do doby provedení opravy.
  • Podle GDPR má subjekt údajů ve vymezených případech právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů. V NRKI jsou osobní údaje zpracovávány za účelem plnění právní povinnosti nebankovních věřitelů jako uživatelů NRKI provádět před poskytnutím či změnou spotřebitelského úvěru posouzení úvěruschopnosti spotřebitele s využitím úvěrových databází podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. U podnikatelských úvěrů je účelem zpracování oprávněný zájem uživatelů NRKI poskytovat úvěry pouze bonitním a důvěryhodným klientům. Z případů vymezených v GDPR pro výmaz by u spotřebitelských úvěrů mohlo k výmazu dojít tehdy, pokud by zpracovávané osobní údaje nebyly potřebné pro uvedený účel, např. doba zpracování by přesáhla 4 roky od ukončení daného úvěru, kdy tato lhůta je obecně považována za nezbytnou. U podnikatelských úvěrů by k výmazu mohlo dojít, pokud by se nám nepodařilo prokázat na základě Vaší námitky, že oprávněné zájmy uživatelů NRKI převažují nad Vašimi zájmy, právy nebo svobodami.
  • Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů se vztahuje pouze na případy, kdy účelem zpracování je oprávněný zájem správce nebo veřejný zájem, tedy pouze na zpracování údajů v NRKI týkající se podnikatelských úvěrů. CNCB spolu s uživateli NRKI zpracoval Balanční test, z jehož závěrů vyplývá převaha oprávněného zájmu nebankovních věřitelů při poskytování úvěrů nad zájmy a právy na ochranu soukromí jejich klientů, a tedy oprávněnost zpracování osobních údajů klientů v NRKI.

Svá výše uvedená práva můžete uplatnit v Klientském centru provozovaném společností CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., které CNCB jako správce touto činností pověřil. Bližší informace o kontaktu na Klientské centrum, způsobu podání žádosti o uplatnění práv i formuláře žádostí naleznete zde. Vyřízení žádostí o uplatnění práv zajišťujeme bezplatně. Pokud by žádosti byly zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože by se opakovaly, může být účtován poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů v NRKI došlo k porušení právních předpisů nebo Vašich práv, nebo pokud se Vám nepodaří vyřídit Vaši záležitost s Klientským centrem, máte možnost obrátit se na POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ elektronicky na adrese poverenec@cncb.cz.