Zásady ochrany dat uživatelů webových stránek

Tento dokument stanovující zásady ochrany dat popisuje postupy přijaté zájmovým sdružením CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z. s. p. o., IČO: 712 36 384, se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 58499 (dále jen „CNCB“), jako provozovatele webových stránek www.cncb.cz (dále jen „webové stránky“) ohledně zpracování osobních údajů uživatelů webových stránek. Jde o všeobecnou informaci adresovanou těm, kdo tyto webové stránky navštíví, a to v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). Při využívání služeb nabízených a poskytovaných prostřednictvím této webové stránky uživatelé poskytnou o sobě určité informace a mohou vznášet určité požadavky.

Zpracování údajů
Výsledkem přístupu k těmto webovým stránkám může být zpracování údajů týkajících se identifikovaných nebo identifikovatelných fyzických osob (tzv. subjektů údajů). Správcem údajů je společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6853 (dále jen „CRIF CZ“) a CNCB. Osobní údaje mohou být zpracovány rovněž zpracovatelem, kterým je společnost CRIF S.P.A., se sídlem Via M. Fantin 1-3, 40131 Bologna, Italská republika (dále jen „CRIF S.P.A.“), která zajistí přiměřené organizační a technické zpracování údajů za účelem jejich zabezpečení proti neoprávněnému přístupu, ztrátě, poškození, krádeži, užití nebo jinému zveřejnění.

Místo zpracování údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v prostorách společností CRIF CZ, CRIF S.P.A. a CNCB. S údaji pracují výhradně osoby s příslušnými technickými dovednostmi a schopnostmi, kterým byly přiděleny specifické funkce v oblasti zpracování údajů.

Postupy při zpracování údajů
Údaje jsou zpracovány korektním způsobem a plně v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů tak, aby byla zajištěna ochrana údajů a jejich důvěrný charakter. Údaje jsou zpracovány elektronickými nebo automatizovanými prostředky.

Typy zpracovávaných údajů
Informační systémy a softwarové postupy použité při provozování těchto webových stránek získávají v průběhu svého běžného provozu určité osobní údaje. Přenos těchto údajů je implicitně dán využitím ICP protokolů. Údaje nejsou shromažďovány s cílem spojovat je s konkrétními subjekty, avšak již díky svému charakteru umožňují identifikovat uživatele prostřednictvím jejich zpracování a přidružení k jiným údajům drženým třetími osobami. Tato kategorie údajů obsahuje IP adresy a doménová jména počítačů, které užívají uživatelé připojující se k síti, dále pak URL adresy požadovaných zdrojů, časové určení požadavků, použitý postup při vznášení požadavků a další parametry vztahující se k operačnímu systému a informačnímu prostředí uživatele. A dále jsou to informace, které poskytují “cookies” na pevném disku uživatele. Dále jsou shromažďovány také souhrnné údaje o využívání webové stránky, jako například informace o tom, které ze stránek mají největší návštěvnost, počet přístupů denně a čas, který uživatelé u každé stránky v průměru stráví.

Užití shromážděných údajů
Shromážděné údaje mohou být mimo jiné použity k plnění požadavků uživatele, poskytování informací o cenových nabídkách na vyžádání, zpracování, realizace a sledování nabídek uživateli, poskytování informací o stavu objednávky, zajišťování informací o produktech nebo službách, které mohou být pro uživatele zajímavé, informace o aktualizacích a změnách na těchto webových stránkách, o nových produktech či službách apod.

CNCB může seskupovat informace, které mu uživatelé poskytli v předchozí komunikaci v režimu off-line, s informacemi poskytnutých uživateli v režimu on-line pro účely přizpůsobení webových stránek uživateli. Některé údaje provozního charakteru mohou být zpracovávány také za účelem zajištění bezpečnosti a dostupnosti webových stránek a souvisejících služeb. Statistické údaje o využívání webových stránek jsou zpracovávány ke zlepšování jejich funkčnosti a uživatelské přívětivosti a k přípravě souhrnných, anonymních informací používaných v marketingu, v reklamě nebo v podobných činnostech.

Cookies
Cookies se nepoužívají k přenosu osobních informací. Užití cookies relací, které nejsou trvale ukládány v počítači uživatele, a které po vypnutí prohlížeče zmizí, je striktně omezeno na přenos identifikačních kódů relace, které obsahují náhodná čísla generovaná serverem, potřebná k bezpečné navigaci na webové stránce. Používání těchto cookies relací tak znemožňuje užití jiných informačních technologií, které by mohly představovat potenciální ohrožení důvěrného charakteru navigace. Neumožňují získání osobních informací, s jejichž pomocí by bylo možné identifikovat uživatele.

Cookies jsou malé datové soubory, které obsahují specifický identifikátor, který umožňuje jednotlivé uživatele rozeznat v okamžiku, kdy znovu navštíví webové stránky, registrují jiné stránky, které si na těchto webových stránkách uživatel prohlíží a služby, které využívá. Tyto informace umožňují poskytovat služby šité na míru. Jiné cookies slouží k zajištění funkčnosti webových stránek nebo některé z vyžádaných služeb a jiné pak k vyhodnocování návštěvnosti webových stránek.

Pokud uživatelé s využíváním cookies nesouhlasí, mohou jejich ukládání ve svém zařízení omezit nastavením prohlížeče, nebo je ve svém zařízení mohou vymazat.

Příjemci shromažďovaných údajů
Informace, které jsou shromažďovány prostřednictvím webových stránek, může CNCB poskytnout společnostem CRIF CZ, CRIF S.P.A. a dále třetím stranám, jako jsou dodavatelé nebo jiné subjekty, které zajišťují služby vyžádané ze strany uživatele. Těmto společnostem může CNCB rovněž poskytnout úhrnné statistiky o návštěvnících nebo jiných aktivitách na webových stránkách. Informace o uživatelích je možné zpřístupnit i dalším subjektům, pokud to ukládá příslušný právní předpis nebo je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů CNCB nebo dalšího subjektu.

Třetí společnosti, jež na této webové stránce poskytují další služby, inzerují či na ní mají svůj odkaz, mohou na svých stránkách používat “cookies” nebo o uživatelích shromažďovat informace jiným způsobem. CNCB nemá kontrolu nad shromažďováním informací ze strany těchto společností ani nad tím, jakým způsobem je dále využívají. V případě dotazů týkajících se tohoto zpracování údajů, je třeba se obrátit přímo na provozovatele daných stránek.

Ochrana soukromí a práva uživatele
Přenos veškerých informací prostřednictvím webových stránek je šifrován. Přesto CNCB nepřebírá záruky za bezpečný přenos informací, které mu uživatel zasílá a užívání webových stránek je na vlastní odpovědnost uživatele.