Zpracování osobních údajů v NRKI

Od 25. května 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského Parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále „GDPR“), které detailněji upravuje práva a povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů a práva subjektů údajů. CNCB zajišťuje veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů v NRKI i práva subjektů údajů (klientů nebankovních institucí) v souladu s GDPR.

Ochrana osobních údajů fyzických osob je předmětem speciální právní úpravy již od roku 2000, kdy vstoupil v účinnost zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který především zaručuje právo na ochranu občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů a současně upravuje činnost dozorového orgánu v této oblasti – Úřadu na ochranu osobních údajů. Na uvedeném odkazu najdete Základní příručku k GDPR. 

Vaším důležitým právem, a i zájmem nebankovních institucí jako správců osobních údajů zpracovávaných v NRKI a zájmem CNCB, je aktuálnost zpracovávaných osobních údajů. Proto máte právo při zjištění nesrovnalostí požádat o opravu zpracovávaných osobních údajů a s ní spojené právo na omezené zpracování nesprávných či neaktuálních údajů do doby provedení opravy. Vaše další práva jako je právo vznést námitku, právo na výmaz osobních údajů nebo právo podat stížnost jsou podrobněji upraveny v Informačním memorandu, které je k dispozici na hlavní straně těchto webových stránek.

Sdružení CNCB jmenovalo v souladu s GDPR POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ, na kterého se můžete obrátit, pokud se Vám nepodařilo Vaši záležitost vyřídit v Klientském centru CRIF – Czech Credit Bureau, a to elektronicky na adrese poverenec@cncb.cz.